Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving


 De naam Establishment
Company: SENSADDICT
Headquarters: CAMPING DU GOUFFRE de la Croix, 1050 RTE DU PONT DE VEZOR 38680 CHATELUS
RCS: 88780935800021

Sociale vorm: Vereenvoudigde naamloze vennootschap

Intracommunautair btw-nummer: FR49887809358

Hosting
De site wordt gehost op de servers van OVH
SAS met een kapitaal van 500 K €
Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk | RCS Roubaix in Tourcoing 424 761 419 00011
Telefoonnummer: 08 203 203 63-0,118 € / min
>
Redactionele inhoud

De site biedt redactionele inhoud (hotel, kamers, enz.) uitsluitend voor documentaire doeleinden en als indicatie. Deze inhoud moet worden opgevat als stof tot nadenken. Gebruikers worden uitgenodigd door de uitgever deze informatie te gebruiken met een kritische geest en onderscheidingsvermogen.
Hypertext links naar sites van derden
De site biedt hypertext links die verwijzen naar sites Internet gepubliceerd door derden. Het plaatsen van deze links impliceert niet de goedkeuring door de uitgever van de inhoud van genoemde sites. De uitgever kan de inhoud van deze sites niet permanent controleren en kan daarom niet garanderen: de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, relevantie, actualisering of volledigheid van hun inhoud; hun toegang en een goede technische werking. Bijgevolg kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld in geval van een geschil tussen een site waarnaar op de Site wordt verwezen en een Gebruiker. Alleen de verantwoordelijkheid van de uitgevers van de sites waarnaar verwezen wordt op de Site kan worden ingeschakeld.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens
De site verzamelt persoonlijke informatie die door gebruikers tijdens hun bezoek aan de site. Deze verzameling maakt het volgende mogelijk: het opstellen van algemene statistieken over het verkeer op de site; Het verzenden naar de e-mailadressen die door de gebruikers zijn verstrekt van antwoorden, verschillende informatie of aankondigingen van de uitgever. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op internet moet de grondrechten van individuen respecteren. Bijgevolg verplicht de uitgever zich tot een verwerkingsbeleid in overeenstemming met wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie. Elke gebruiker van de Site heeft het recht op toegang, wijziging, rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Hij kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Uitgever via de contactgegevens bovenaan de pagina. Om de uitoefening van deze rechten te vergemakkelijken, kunnen gebruikers van de site zich afmelden door te klikken op de hyperlinks voor uitschrijven die aanwezig zijn in de verzonden e-mails. Computers die verbinding maken met de servers van de site ontvangen op hun harde schijf een of meer bestanden in een zeer lichte tekstindeling, gewoonlijk "cookies" genoemd. Cookies registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de Site die is gemaakt vanaf de computer waarop de "cookie" is opgeslagen (de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging, enz.). Ze maken het mogelijk om opeenvolgende bezoeken vanaf dezelfde computer te identificeren. Het staat personen die verbonden zijn met de Site vrij om zich te verzetten tegen de registratie van "cookies". Hiervoor kunnen ze gebruik maken van de bijbehorende functionaliteiten in hun browser. De uitgever vestigt de aandacht van de gebruikers echter op het feit dat in een dergelijk geval de toegang tot bepaalde diensten van de site gewijzigd of zelfs onmogelijk kan blijken te zijn. De tijdens het reserveringsproces verzamelde gegevens wordt beheerd door het bedrijf INAXEL, leverancier van de online reservering software.
Veiligheid van uitwisselingen Gids De uitgever verbindt zich ertoe alle juridische en technische maatregelen te treffen om veilige uitwisselingen. Als zodanig stemt de uitgever in met een middelenverbintenis om het verduisteren van gegevens te blokkeren en om te voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Niettemin zijn de gebruikers van de site op de hoogte van de technische bijzonderheden van het internetnetwerk en de daaraan verbonden risico's. Bijgevolg kan de uitgever zijn gebruikers niet garanderen dat de gegevens die worden uitgewisseld via de diensten die door de site worden aangeboden, niet op frauduleuze wijze door derden worden verzameld.

Tarieven:

SENSADDICT past dynamische prijzen toe. Hierdoor gaan onze prijzen omhoog of omlaag. Het geldende tarief is het tarief dat op de dag van de reservering op de website staat; Al onze prijzen zijn inclusief BTW, exclusief lokale belastingen opgelegd door het land of de regio van bestemming, zonder facultatieve verzekering, exclusief reserveringskosten en betaalde opties.
Intellectuele eigendomsrechten Gids The Publisher heeft rechten met betrekking tot bepaalde gegevens die worden beschermd door de Intellectual Property Code. Dit is in het bijzonder het geval voor zijn merk(en), zijn grafisch charter, zijn database. Bijgevolg wordt hun offline of online gebruik, gratis of voor een vergoeding, van alle of een deel van deze gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van de uitgever verboden.
De beschikbaarheid van diensten

de uitgever heeft een verplichting van middelen in termen van service toegankelijkheid en zet in plaats van de nodige structuren om de Site toegankelijk 7 dagen per week en 24 uur per dag te maken. Niettemin kan de uitgever de toegang zonder voorafgaande kennisgeving, met name om redenen op te schorten van onderhoud en upgrades. De uitgever is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enige schade die hieruit kan voortvloeien voor de gebruiker of een derde partij. De Uitgever kan te allen tijde alle of een deel van zijn Diensten verwijderen of de inhoud ervan wijzigen, met name om technische redenen, zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever behoudt zich het recht voor om een gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de gehele of een deel van de site te weigeren. Een dergelijke beslissing kan met name worden genomen in geval van niet-naleving van de voorwaarden van deze tekst door een Gebruiker.


Bemiddelaar bij geschillen
Als, ondanks al onze wens om volledig voldoen aan u, u klachten, vragen wij u om ze onmiddellijk te melden 

De verantwoordelijke van de receptie ter plaatse die zich inspant om u van een antwoord te voorzien.

Als het geschil aanhoudt, moet u ons eerst een schriftelijke klacht sturen naar de camping: Camping du Gouffre de

la Croix, 1050 route du Pont de Vezor 38680 Châtelus

Als u een maand later niet tevreden bent, kunt u contact opnemen met de bemiddelingsservice van SENSADDICT, CM2C,

eenvoudig en gratis langs elektronische weg door uw bestand op https://cm2c.net/ of per post te deponeren (voeg uw e-mailadres bij,

uw telefoonnummer en de schriftelijke klacht) naar: CM2C, 14 rue Saint Jean- 75017 Parijs. 

 
Solicitation telefonisch
U kunt zich registreren op de telefonische werving oppositie lijst Bloctel van de site https://conso.bloctel.fr
Droit toepassing

Deze tekst is onderworpen aan het Franse recht. De uitgever behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen op elk moment te wijzigen.

Algemene verkoopvoorwaarden